Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden (hierna: “Algemene Voorwaarden”) van Brusselaers Vince met maatschappelijke zetel te 3920 Lommel, Koeketerstraat 31 en ingeschreven in de KBO onder nummer 0738.548.201 (hierna: “Vibus”).

Artikel 1 - Toepassingsgebied

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod, elke offerte en elke tot stand gekomen overeenkomst met betrekking tot producten en/of diensten aangeboden door Vibus en aangeboden aan professionele klanten (hierna: “Opdrachtgever”). Deze Algemene Voorwaarden zijn niet van toepassing op aanbiedingen en overeenkomsten met natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf en kunnen te allen tijde worden gewijzigd.

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de Opdrachtgever.

Artikel 2 - Offertes

De Opdrachtgever heeft steeds gedurende 30 dagen de mogelijkheid om het Vibus platform uit te testen (zowel de back-end als de front-end) via een specifiek voor de Opdrachtgever voorziene URL met wachtwoord voor de back-end. De overeenkomst tussen Vibus en de Opdrachtgever komt tot stand op het ogenblik dat de Opdrachtgever aan Vibus bevestigt dat hij verder gebruik wenst te maken van het platform of andere diensten van Vibus.

Artikel 3 - Prijs en betaling

De prijs voor een website omvat steeds: het opstarten van de website op basis van het door de Opdrachtgever aangeleverde materiaal, een onderhoud met de Opdrachtgever om de back-end van de website toe te lichten, support, een domeinnaam en de hosting van de website. De Opdrachtgever erkent en aanvaard dat deze prijs jaarlijks kan worden geïndexeerd.

Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 14 dagen na factuurdatum, behoudens indien de offerte een andere vervaldatum bepaalt. Indien wij een voorschot vragen zullen wij onze activiteiten pas aanvatten na ontvangst van het voorschot.

Voor iedere vertraging in de betaling is de Opdrachtgever vanaf de vervaldag van de factuur van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een verwijlintrest verschuldigd van 1% per begonnen maand waarbij elke begonnen maand geldt als een volledige maand en zulks onverminderd eventuele schadevergoeding en kosten. Eveneens is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire vergoeding verschuldigd ten belope van 10% van het factuurbedrag met een minimum van 250 euro als schadebeding, dit zonder voorafgaande ingebrekestelling en bovenop de hoofdsom, de verwijlinteresten, innings-, aanmanings-, vervolgingskosten en onkosten ten gevolge van tijdverlies en gerechtelijke of juridische kosten. Dit schadebeding doet geen afbreuk aan de verplichting de bedongen verwijlintresten te betalen. Daarnaast is Vibus steeds gerechtigd om de website offline te halen indien de Opdrachtgever zijn betalingsverbintenis niet nakomt en na hiervoor in gebreke te zijn gesteld.

Betwistingen dienen binnen de acht werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan Vibus kenbaar gemaakt te worden op straffe van onontvankelijkheid.

Artikel 4 - Uitvoering

De uitvoering van de overeenkomst gebeurt steeds naar best inzicht en best vermogen en maakt een inspanningsverbintenis uit ten aanzien van de Opdrachtgever. Indien Vibus dit noodzakelijk acht heeft zij het recht om de opdracht dan wel een deel ervan naar eigen goeddunken te laten uitvoeren door een derde.

De Opdrachtgever is ervoor verantwoordelijk om alle gegevens die noodzakelijk zijn tijdig te verstrekken, dan wel alle vragen van Vibus tijdig te beantwoorden. Enige vertraging in de uitvoering te wijten aan het niet of niet tijdig meedelen van stukken kan nooit aan Vibus worden ten laste gelegd. In dit geval kan Vibus ook beslissen om de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot aan het ontvangen van de nodige documenten en informatie.

Artikel 5 - Levering en termijn

In geval van een website wordt na bevestiging van de opdracht door de Opdrachtgever en Vibus en na aanlevering van het vereiste materiaal door de Opdrachtgever zo spoedig mogelijk gestart met de ontwikkeling van de website. Tussentijdse resultaten worden door Vibus op een tijdelijke internetlocatie geplaatst voor testdoeleinden, toegankelijk aan de hand van een wachtwoord.

De door Vibus aangegeven leveringstermijn is steeds indicatief en bindt Vibus geenszins. Door de overschrijding van deze indicatieve leveringstermijn pleegt Vibus geenszins verzuim en heeft de Opdrachtgever geen recht op opschorting van de uitvoering van de overeenkomst, ontbinding van de overeenkomst dan wel enige schadevergoeding.

De Opdrachtgever erkent en aanvaard aan Vibus de mogelijkheid te geven om voor promotiedoeleinden naar haar te refereren tenzij de Opdrachtgever zich hier uitdrukkelijk tegen verzet. Voorts behoudt Vibus zich het recht voor om op de door haar ontwikkelde websites een bescheiden creditvermelding aan te brengen in de voetnoot van de website.

Artikel 6 - Gebruiksvoorwaarden platform

Door het aanvragen van een demo-versie van de website, het aanvragen van een offerte of door het afsluiten van de overeenkomst met Vibus aangaande het opstarten, onderhouden en hosten van een website via het platform van Vibus (hierna: de Website) gaat de Opdrachtgever eveneens akkoord met de gebruiksvoorwaarden van het platform.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe om zich ervan te weerhouden de Website te gebruiken voor doeleinden die strijdig zijn met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maken op de rechten van derden dan wel weigeren om de door Vibus gevraagde redelijke richtlijnen na te leven.

Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om onrechtmatige, ongeoorloofde, verboden, racistische, xenofobe, lasterlijke, obscene, aanstootgevende, beledigende, ongepaste of discriminerende onderwerpen of uitlatingen op of via de Website te plaatsen of te verspreiden, om het even op welke manier. Het is verboden om de identiteit van een derde na te bootsen of toe te eigenen, inbreuk te maken op zijn imago of, in het algemeen, op zijn privacy aan de hand van de Website, dan wel de intellectuele eigendomsrechten van derden te miskennen.

Bij het niet naleven van deze gebruiksvoorwaarden behoudt Vibus zich het recht voor om de Website van de Opdrachtgever offline te halen na het verzenden van een verwittiging, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Indien de Opdrachtgever na het geven van een verwittiging blijft in strijd handelen met deze gebruiksvoorwaarden, is Vibus gerechtigd om de overeenkomst met de Opdrachtgever met onmiddellijk ingang, zonder verdere verwittiging en zonder rechterlijk tussenkomst te beëindigen, zonder dat de Opdrachtgever aanspraak kan maken op énige schadevergoeding.

Artikel 7 - Duur van de overeenkomst en beeindiging

De overeenkomsten van Vibus kunnen jaarlijks worden aangegaan. De Opdrachtgever kan de website op elk moment verhuizen naar een andere partij, maar er zijn geen terugbetalingen mogelijk.

Zes weken vóór het verstrijken van de overeengekomen termijn, zal Vibus de Opdrachtgever contacteren aangaande de eventuele verlenging van de overeenkomst. Indien de Opdrachtgever niet reageert, zal de overeenkomst verlengd worden en zal Vibus één maand vóór het verstrijken van de oorspronkelijke termijn een nieuwe factuur versturen aan de Oprachtgever.

De overeenkomst kan te allen tijde door Vibus eenzijdig en zonder rechterlijke tussenkomst worden beëindigd ingeval de Opdrachtgever zich in staat van faillissement of gerechtelijk akkoord bevindt; de Opdrachtgever in gebreke blijft de factuur van Vibus te voldoen en niet reageert op de ingebrekestelling van Vibus; de Opdrachtgever de website gebruikt voor doeleinden die strijdig zijn met gebruiksvoorwaarden van Vibus dan wel doeleinden strijdig met de openbare orde, goede zeden of enige wettelijke verplichting, inbreuk maakt op de rechten van derden dan wel weigert om de door Vibus gevraagde redelijke richtlijnen aangaande het gebruik na te leven. Vibus is in dit geval nooit tot enige schadevergoeding gehouden ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever erkent en aanvaard Vibus te vrijwaren voor enige aanspraak van derden.

Artikel 8 - Intellectuele eigendomsrechten

Vibus behoudt alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot alle door haar vervaardigde ideeën, materialen, concepten,… inclusief de programmeercode in de mate waarin deze als een creatieproces in de zin van de wetgeving intellectuele eigendom kunnen beschouwd worden. Enige overdracht van materialen, concepten,… die door intellectuele eigendomsrechten zijn beschermd kan uitsluitend uitdrukkelijk en schriftelijk gebeuren. Al het door Vibus vervaardigde materiaal mag zonder de uitdrukkelijke toestemming van Vibus niet worden bewerkt of verwerkt in andere websites dan waarvoor het oorspronkelijk gemaakt is, tenzij anders vermeldt door Vibus. Vibus behoudt het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter kennis van derden wordt gebracht. Vibus heeft in elk geval het recht de auteursrechten te vermelden. Indien anders gewenst dienen de auteursrechten overgekocht te worden, dit tegen een volgens Vibus gepast bedrag.

Artikel 9 - Vertrouwelijkheid en Privacy

Vibus verbindt zich ertoe om enige (bedrijfs-)informatie van de Opdrachtgever die als vertrouwelijk zou kunnen beschouwd worden, vertrouwelijk te behandelen.

Vibus verklaart de privacywetgeving zoals opgenomen in de Algemene Verordening Gegevensbescherming na te leven. In het kader van de privacywetgeving dient Vibus beschouwt te worden als verwerker van deze persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe zij toegang heeft in het kader van de uitvoering van de overeenkomst met de Opdrachtgever. De persoonsgegevens van de Opdrachtgever waartoe Vibus toegang heeft zijn beperkt tot deze persoonsgegevens die in de back-end van de website van de Opdrachtgever werden opgenomen zoals inschrijvingen op de nieuwsbrieven, gegevens van de klanten die via de webshop goederen/diensten hebben besteld, gegevens die worden verzameld aan de hand van een contactformulier op de website.

Deze persoonsgegevens zullen uitsluitend worden verwerkt binnen de grenzen van de instructies van de Opdrachtgever. De Opdrachtgever zal er zelf voor instaan om te zorgen voor een wettelijke basis van deze verwerkingsactiviteit door Vibus ten aanzien van haar Opdrachtgevers.

Vibus verklaart afdoende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen te nemen teneinde de persoonsgegevens van de Opdrachtgever te beschermen tegen verlies, hacking, vernietiging evenals elke andere vorm van illegale verwerking. In geval Vibus vaststelt dat er een illegale verwerking is gebeurd, zal zij de Opdrachtgever hiervan binnen 48 uur na de ontdekking ervan informeren.

De persoonsgegevens die opgeslagen zijn in de systemen van Vibus en die niet kunnen overgedragen worden dan wel teruggegeven worden aan de Opdrachtgever, zullen bij het beëindigen van de overeenkomst worden vernietigd door Vibus behalve deze persoonsgegevens die Vibus dient te bewaren op basis van een aan haar opgelegde wettelijke verplichting.

De Opdrachtgever erkent en aanvaard dat Vibus servers huurt van derden die binnen de Europese Unie worden gehost. Deze derden dienen als subverwerkers te worden beschouwd ten aanzien van de Opdrachtgever en de Opdrachtgever stemt hiermee uitdrukkelijk in. Vibus verbindt zich ertoe om in de overeenkomst met deze subverwerkers de nodige bepalingen te voorzien opdat deze verwerking conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming zal plaatsvinden.

Vibus is daarnaast ook de Verantwoordelijke voor de Verwerking van uw persoonsgegevens en zal deze verwerking verrichten conform haar privacy policy die u kan consulteren via volgende link: https://www.vibus.be/privacy-policy.

Artikel 10 - Aansprakelijkheid

De door Vibus verrichte prestaties dienen steeds als middelenverbintenissen te worden beschouwd en nooit als een resultaatsverbintenis.

Vibus is niet aansprakelijk behoudens in geval van opzet of grove fout. Bovendien zijn wij niet aansprakelijk voor enige directe of indirecte schade (zoals bv. gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen of schade door bedrijfsstagnatie) waarvan wij in deze voorwaarden onze aansprakelijkheid niet uitdrukkelijk hebben bepaald. De aansprakelijkheid van Vibus zal in alle gevallen beperkt zijn tot het bedrag van de voor die bestelling bedongen prijs (excl. BTW).

Vibus kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade veroorzaakt door het verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens door de Opdrachtgever dan wel het niet tijdig aanleveren ervan door de Opdrachtgever, noch voor schade veroorzaakt door defecten, virussen,… aan de systemen van de Opdrachtgever; het verlies of de diefstal van de wachtwoorden van de Opdrachtgever door zijn toedoen; het verlies aan data door toedoen of nalatigheid van de Opdrachtgever; het niet werken van hyperlinks waarnaar de Website verwijst;…

Vibus stelt alles in werking om toegang te verlenen tot de Website 24 uur op 24 en 7 dagen op 7. Gelet op de technische kenmerken van het internet en van de informaticamiddelen en gelet op de noodzaak om periodieke onderhouds-, update- of upgrade werkzaamheden uit te voeren, kan Vibus echter geen ononderbroken toegang en dienstverlening garanderen. In geval van normaal aanvaardbare onderbreking of verstoring van de toegang of de dienstverlening, stelt Vibus alles in werking om dit binnen een zo kort mogelijke termijn te verhelpen. Dergelijke normaal aanvaardbare onderbrekingen of storingen zijn eigen aan de dienstverlening via internet en kunnen niet beschouwd worden als tekortkomingen in hoofde van Vibus.

De Opdrachtgever verbindt zich ertoe Vibus te allen tijde te vrijwaren voor alle aanspraken van derden zoals bijvoorbeeld en niet limitatief: aanspraken aangaande intellectuele eigendomsrechten van derden, het niet respecteren van de Gebruiksvoorwaarden van Vibus door de Opdrachtgever,…

Artikel 11 - Overmacht

In geval van overmacht is Vibus niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden.

Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Vibus die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij onder meer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

Artikel 12 - Nietigheid

Indien één of meer bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden nietig zouden worden verklaard of onuitvoerbaar zouden worden, zal hierdoor de wettelijkheid, geldigheid en het uitvoerbare en afdwingbare karakter van de overige bepalingen van huidige Algemene Voorwaarden niet worden aangetast.

Artikel 13 - Bevoegdheid en toepasselijk recht

Het Belgische recht is van toepassing op alle geschillen die verband houden met of die voortvloeien uit aanbiedingen van Vibus of overeenkomsten die met haar gesloten zijn. In geval van geschillen of betwisting is enkel de ondernemingsrechtbank van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen (Hasselt) bevoegd, tenzij één partij als eerste vraagt om het geschil te laten beslechten door het Scheidsgerecht aangeduid door het Instituut voor Arbitrage (www.euro-arbitration.org) volgens het reglement van arbitrage SDR (Standard Dispute Rules). Deze bepaling vervangt alle hiermee strijdige bevoegdheidsclausules.